Ruch Gloriosa Trinitá

W naszej parafii działają dwa Atelier młodzieżowe. Jedna z grup spotyka się w poniedziałki o godzinie 18:00, druga zaś w soboty o 17:00. Dokładniejsze informacje na temat wyżej wymienionych spotkań pod adresem e-mail’owym: corpus.dei@wp.pl
Atelier (fr. warsztat artysty, laboratorium) jest to grupa 10–12 osób, które spotykają się, aby wspólnie się modlić i dzielić się doświadczeniem swojego życia. Warunki, w których żyjemy często nie sprzyjają spotkaniu z Jezusem. Niektórzy ludzie nigdy nie mieli okazji Go spotkać. Spotkania Atelier mają na celu utrzymanie jedności wszyst­kich uczestników Ruchu i wspólne dążenie do Tego,  który Jest Drogą, Prawdą i Ży­ciem.

Gloriosa
„Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci,
którzy go wznoszą”.
(Ps 127, 1)Filary Ruchu Gloriosa Trinitá

Chrystologiczny:
Jezus Chrystus jest centrum naszego życia. Wszystko od Niego się zaczyna i do
Niego prowadzi. Wszystkie nasze czyny, gesty, dzieła i zamiary muszą mieć
swój początek w Nim i do niego prowadzić, wszystko powinno być czynione dla
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.


Gloriosa
Antropologiczny:
Pragniemy wejść w życie człowieka i dzielić z nim jego problemy, zanurzać się w jego cierpieniach, umieć się wzruszać i współczuć, towarzysząc mu poprzez Chrystusa zarówno w chwilach radości jak i smutku.Eklezjalny:
Chrystus utworzył Kościół dla zbawienia człowieka. W Kościele, wspólnocie wierzących, uczymy się przeżywać wspólnotowy wymiar wiary, aby wcielać go w środowiskach, w których żyjemy. Jesteśmy dumni z tego, że należymy do Kościoła Katolickiego z jego radościami i trudnościami, właściwymi dla życia każdej wspólnoty.


Gloriosa
Charyzmatyczny:
Dzieło to jest kierowane przez Ducha Świętego, który jest dawcą życia. Chcemy kierować się Jego darami wzywając go w każdej chwili naszymi modlitwami. Specjalna formacja przygotowuje każdego człon­ka Ruchu Gloriosa Trinitá do ot­rzy­ma­nia wylania Ducha Świętego (modlitwa braci i sióstr nad konkretną osobą), które prowadzi do odkrycia własnych cha­ryz­ma­tów dla służby we wspólnocie.


Ewangelizacyjny:
Czujemy potrzebę głoszenia wszystkim, że Jezus nas kocha w sposób prosty,
oddany i bezpośredni. Tym kerygmatycznym sposobem ewangelizacji chcemy
dotrzeć wszędzie: do biur, szkół, lokali, środowisk kulturalnych i sportowych,
itd.


Gloriosa
"Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwie­rzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17, 20-21)
Gloriosa
Tożsamość Ruchu wyraża się poprzez:

Komunię Serc: jest to dar od Boga, charyzmat, który rozpoznajemy, którym żyjemy i jesteśmy wezwani troszczyć się o niego i strzec go. Osoby pozostając w oddaleniu mają te same pragnienia, te same myśli, ukierunkowują własnego ducha na Jezusa. Ten dar jest ofiarowany przez Boga poprzez modlitwę i momenty życia wspólnotowego. Otwiera nas na wzajemne zaufanie, które wyklucza podziały, zazdrość, pomówienia i wypełnia pokojem, miłością, radością, dobrodziejstwem, cierpliwością i dobrocią, mając jedno serce, które się nieustannie daje.

Cierpienie: jest podstawową bronią Ruchu, które prowadzi do zwycięstwa w Jezusie we wszystkich dziedzinach życia duchowego i codziennego. Każdy z nas przeżywa cierpienie jako współuczestnictwo w cierpieniu Jezusa (kenoza).

Pokora serc: pragniemy stawać się maluczkimi zapominając całkowicie o nas samych, aby pozwolić Jezusowi wzrastać w nas przy całkowitym naszym umniejszeniu. Pragniemy spalać się jak świece, emanować Jego światłem, a nie naszym.

Posłuszeństwo: nie możemy podążać drogą Jezusa nie będąc posłusznymi tak, jak On był posłuszny Ojcu. Posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu jest filarem podtrzymującym całe dzieło. Pragniemy być uważnymi słuchaczami i propagatorami nauki papieży i biskupów. Żyjąc w posłuszeństwie kapłanowi, który kieruje Ruchem, manifestujemy wolę Boga.


Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY